NOTA DE INFORMARE

Nota de informare legata de protectia datelor cu caracter personal

Stimate pacient,

Noi, Hayat Medical Center, cu sediul in localitatea Constanta, strada Ion Lahovari, nr. 154, judetul Constanta, inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale sub nr. de identificare 1385/28.03.2017, cod de identificare fiscal: 27981971, telefon 0722 843321, reprezentat legal de Dl dr. CHAZLI FAWAZ, în calitate de operator de date cu caracter personal dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”).

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale pacientilor noştri, iar practicile noastre revizuite si conforme noului Regulament UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), în vigoare de la 25 mai 2018, vă rugăm să urmăriți noua noastră politică de confidențialitate pentru a vedea toate informațiile relevante despre datele pe care le colectăm, modul în care folosim datele dumneavoastră și cum le păstrăm în siguranță.

Conform acestui Regulament, Hayat Medical Center,  in calitate de operator de date, direct sau prin împuterniciții săi, prelucrează date cu caracter personal in conformitate cu principiile si legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și are obligația de a administra în condiții de siguranța, numai pentru scopurile specificate și numai în măsura în care explicit v-ați dat acordul in această direcție.

Prin intermediul Compartimentului Recepție/Secretariat şi al personalului medical, vi se va solicita si prelucra după caz, integral sau parțial, urmatoarele date cu caracter personal: Nume şi Prenume, Cod Numeric Personal, Seria si Nr cărtii de identitate, data nașterii, telefon, e-mail, imaginea (sistemul de monitorizare video montat în zona de așteptare exclusiv din rațiuni de protecție si securitate bunuri și persoane, deasemenea semnalizat corespunzator), locul de munca (identificarea condițiilor speciale de muncă – dupa caz), sexul, precum și alte date privind starea de sănătate, prin mijloace manuale/automatizate, destinate mijlocirii serviciilor de sănătate.

Hayat Medical Center prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților săi în urmatoarele scopuri: în cadrul actului medical, pentru furnizarea de asistență medicală, prestarea de servicii precum efectuarea programărilor, recoltarea probelor biologice, înscrierea lor de către medicul curant in rapoartele medicale care va vor fi inmanate la sfarsitul consultatiei sau acolo unde este cazul pentru întocmirea unui profil medical, pe buletinele de insoțire a analizelor medicale, acestea din urmă fiind solicitate de către laboratoare, și de asemenea în cadrul registrului electronic pentru efectuarea programărilor și pentru uşoara urmărire a antecedentelor și evoluției medicale ale pacienţilor, a consilierii/consultațiilor necesare pre și/sau post testare (după caz), raportarea rezultatelor in cazul valorilor critice, gestionarea serviciilor de sanatate, derularea relației contractuale cu dumneavoastră, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, de procesare a plătilor în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale clinicii.

Baza legală pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastră, pentru fiecare din scopurile menționate mai sus, o reprezinta consimțământul dvs. și legislația specifică aplicabilă, din domeniul sănătății, financiar-contabil și fiscal, arhivării.

Refuzul dumneavoastră poate determina deficiențe în prelucrarea si raportarea datelor, limitarea capacității de furnizare de servicii medicale specifice patologiei.

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016, beneficiați de dreptul de informare, dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal, dreptul de a obtine o confirmare in cazul prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrării datelor, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a vă adresa justiției, dreptul de ștergere a datelor.

Pentru exercitatea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la Recepția Hayat Medical Center – tel 0736 961121, adresa de mail: office@fawazchazli.ro, cerere a carei rezoluție se va elabora/comunica conform legislației în vigoare.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, deasemenea vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, telefonic sau pe adresa office@fawazchazli.ro 

Între timp, una din etape in desfășurarea relației noastre de parteneriat,  este reprezentată de parcurgerea  unui „Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, pe care il veti semna la Recepția Hayat Medical Center, în momentul prezentării dumneavostră la consultație, dupa ce in prealabil ați parcurs Nota de informare de mai sus, cu succinte precizari din Politica noastră de Confidențialitate.

Desigur, daca mai aveți un Consimțământ in dosarul dvs medical, semnat in ultimul an calendaristic, îl puteți prezenta la Recepție, nemaifiind cazul sa semnați înca un document de același fel.

CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

SI COMUNICAREA ELECTRONICA  CU Hayat Medical Center

Subsemnatul (a) ,

Nume si prenume:  …………………………………………………………………………………..

CNP: …………………………………………………………

Serie si numar CI: ………………………………………

Nr. telefon: ……………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….

Declar urmatoarele:

  1. Sunt de acord cu prelucrarea de către Hayat Medical Center,a datelor mele cu caracter personal (Nume şi Prenume, Cod Numeric Personal, Seria si Nr cărții de identitate, data nașterii, telefon, e-mail, locul de munca, sexul, precum și alte date privind starea de sănătate, prin mijloace manuale/automatizate, destinate mijlocirii serviciilor de sănătate, și  derulării relației contractuale cu dumneavoastră, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, de procesare a plăților în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale clinicii, cu respectarea legislației specifice în vigoare;
  2. Sunt de acord ca aceste date săfie stocate si utilizateîn vederea transmiterii de informații utile, utilizând adresa de mail comunicată în prezentul consimțământ, iar această comunicare va produce aceleași efecte ca și comunicarea scrisă.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.

Am fost informat (ă) că acest consimțământ poate fi revocat printr-o notificare scrisă la adresa de e-mail office@fawazchazli.ro în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, lipsa acordului meu de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri contractuale, va pune cabinetul în imposibilitatea de a derula raportul de muncă față de mine, iar pentru scopurile enumerate mai sus va împiedica clinica sa răspunda solicitărilor autoritaților.